Cài đặt

Thông báo trò chuyện

Nhận thông báo cho tin nhắn trò chuyện mới

Âm báo trò chuyện mới

Nhận thông báo âm thanh cho tin nhắn trò chuyện mới

Thông báo cuộc gọi đến

Nhận thông báo âm thanh cho tin nhắn trò chuyện mới

Âm báo cuộc gọi đến

Nhận thông báo âm thanh cho cuộc gọi đến

Thông báo tình trạng đơn hàng

Đẩy thông báo về tất cả đơn hàng